Here’s the AWS CLI command for deleting a snapshot.

<pre lang="bash">
aws ec2 delete-snapshot \
--snapshot-id snap-xxxxxxxxxxxxxxx \
--profile default